Regulament de Aderare

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

CAPITOLUL I - INFORMAȚII GENERALE

Art. 1. Asociația Astroclubul Borealis are următoarele categorii de membrii, conform prevederilor Statutului:
a) membrii fondatori – membrii care au constituit asociația și au contribuit moral și material la fondarea ei și la constituirea patrimoniului social
b) membrii-asociați – membrii care se asociază ulterior fondării Astroclubului printr-o cerere de adeziune, care contribuie moral și material la completarea patrimoniului Asociației și care, prin activitatea lor, sprijină asociația în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevazute de art. 11 din Statut;
c) membrii de onoare:
– persoane fizice sau/și persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanțial asociația în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcțional la realizarea scopului Astroclubului Borealis sau
– personalități marcante ale vieții științifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale Astroclubului Borealis și care, prin activitatea lor, sprijină asociația în realizarea obiectivelor acesteia;
d) membrii-susținători – persoane fizice sau juridice care aderă la scopul asociației și care sprijină material și moral asociația în realizarea obiectivelor acesteia.
Art. 2. Membrii asociați obțin titulatura prin aprobarea al unui membru al Consiliului Director dacă niciun alt membru al Consiliului Director nu se opune în termen de 3 zile de la înscrierea membrului nou, altfel acesta se obține prin decizia majorității membrilor Consiliului Director conform statutului.
Art. 3. Calitatea de membru susținător și membru de onoare se acordă în conformitate cu prevederile Statutului, în baza propunerii Consiliului Director și cu votul Adunării Generale a Asociației.
Art. 4. Membrii de onoare și membrii susținători nu participă la vot și nu pot face parte din Consiliul Director.

CAPITOLUL II - DOBÂNDIREA ȘI PĂSTRAREA CALITĂȚII DE MEMBRU

Art. 5. Orice persoană fizică sau juridică poate solicita în scris, cu respectarea condițiilor stabilite de statutul Asociației Astronomice Astroclubul Borealis și a prezentului regulament, aderarea la organizație ca membru-asociat.
Art. 6. Modelul standard al cererilor de adeziune se regăsesc pe pagina de Internet a Asociației.
Art. 7. Cererea de adeziune se va completa de aderent pe situl Astroclubului Borealis. Cererea poate fi înmânată și personal delegatului Asociației, în baza înțelegerii prealabile.
Art. 8. Fiecare aderent persoană juridică va desemna reprezentantul său în relația cu Astroclubul Borealis, persoane fizice, în condițiile prevăzute de statutul Asociației. Reprezentantul desemnat de către membrul asociației este persoana care asigură relația cu Asociația având drept de participare și vot la Adunarea Generală din partea persoanei juridice respective. Datele de contact ale reprezentantului vor fi transmise împreună cu cererea de aderare.
Art. 9. Toate informările/solicitările/comunicările și alte asemenea făcute către membrul aderent /reprezentantul său în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice, vor fi transmise de către Asociație la datele de contact / corespondență ale acestuia.
Art. 10. Cererile de adeziune vor fi analizate de către Consiliul Director cel târziu în ședința imediat următoare primirii lor.
Art. 11. Analiza cererii de adeziune se soldează cu emiterea unei decizii în urma votului sau reprezentantului Consiliului Director, care va fi consemnată corespunzător pe formularul de adeziune.
Art. 12. Decizia va fi comunicată de către Asociație, în scris, prin scrisoare recomandată, fax sau e-mail, în termen de 3 zile de la emitere. Decizia nu trebuie motivată solicitantului. Notificarea va cuprinde cuantumul obligațiilor financiare datorate aferente înscrierii și termenul limită până la care acestea trebuie achitate de către aderent, în conformitate cu prevederile Statutul Asociației și Hotărârile Adunării Generale și ale prezentului Regulament, respectiv sfârșitul lunii emiterii deciziei de către Consiliul Director.
Art. 13. Urmare a notificării de acceptare, fiecare aderent va achita, prin virament bancar în contul Asociației Astronomice Astroclubul Borealis sau prin plată în numerar delegatului acesteia, obligațiile datorate.
Art. 14. Aderentul devine membru asociat cu drepturi depline la data înregistrării sale în Registrul Electronic al Membrilor Asociației. Înregistrarea se va face în ziua primirii dovezii achitării obligațiilor financiare față de Asociație.
Art. 15. Cuantumul obligațiilor financiare se stabilește prin votul Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director, și se consideră valabil până la modificarea sa expresă. Cotizația se stabilește pe perioada unui an calendaristic.
Art. 16. Cotizația anuală datorată pentru anul în curs de către aderent se consideră a fi egală cu cea stabilită de Adunarea Generală indiferent când s-a înscris aderentul sau când a fost aprobată aderarea..
Art. 17. Până la momentul solstițiului de iarnă, membrii asociației vor fi notificați cu privire la cuantumul cotizației stabilite pentru anul următor și termenul limită de plată a acesteia.
Art. 18. În caz de neplată, calitatea de membru se suspendă la expirarea termenului limită. Calitatea de membru poate fi retrasă unilateral dacă situația se menține până la data echinocțiului vernal, conform prevederilor Statutului Asociației.
Art. 19. Plățile deja efectuate în mod voit în beneficiul Asociației de către membri sau aderenți nu se restituie.

CAPITOLUL III - DISPOZIȚII FINALE

Art. 20. Membrii Asociației Astroclubul Borealis la care intervin modificări de date față de cele prezentate în solicitarea de aderare, trebuie să notifice Asociația, în termen de 7 zile de la data modificării.
Art. 21. Prezentul regulament se completează cu dispozițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Actului Constitutiv și ale Statutului Asociației Astronomice Astroclubul Borealis.
Notă: Menționăm că Asociația Astronomică Astroclubul Borealis este una non-profit, toate sumele strânse se vor regăsi exclusiv în beneficii suplimentare către membrii asociației.