Statut

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Statutul Asociației Astronomice Astroclubul Borealis

 

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE


Art. 1 – Asociația Astronomică Astroclubul Borealis, denumită în continuare și “Asociația” sau “Astroclubul Borealis” este fondată potrivit actului constitutiv de:
1. GRECU ILARIE
2. MATIS ISTVAN
3. NICULESCU MARIAN
4. UZA DAN GEORGE
5. VANCEA OVIDIU ADRIAN
care au constituit sus-numita asociație în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, și cu Decretul nr. 31/1954, privitor la persoanele fizice și persoanele juridice.

Art. 2 – Astroclubul Borealis este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.

Art. 3 – Scopul asociației îl constituie promovarea astronomiei și a științelor conexe, popularizarea descoperirilor, realizărilor, informațiilor relevante acestor domenii precum și îmbunătățirea recunoașterii lor pe plan social.

Art. 4 – Denumirea asociației este “Asociația Astronomică Astroclubul Borealis“. Denumirea asociației în limba engleză este “Borealis Astronomical Association”. Denumirea asociației în limba germană este "Astronomischer Verein Borealis”.

Art. 5 – (1) Sediul asociației este situat în Municipiul Cluj-Napoca.
(2) Sediul Asociației poate fi schimbat pe baza hotărârii Adunării Generale.

Art. 6 – (1) Astroclubul Borealis se constituie pe o durată nedeterminată.
(2) Durata poate fi schimbata pe baza hotărârii Adunării Generale.

Art. 7 – (1) Patrimoniul social al Asociației este alcătuit dintr-un activ patrimonial, inițial, în valoare de 800 lei (optsute lei) și este format din aporturile în bani depuse de fondatori.
(2) Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației, și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 8 – (1) În vederea realizării scopului Astroclubului Borealis potrivit art. 3 din prezentul statut, Asociația are următoarele obiective și desfășoară următoarele activități:
a) Sprijinirea educării comunității în domeniul astronomiei și al științelor conexe, atât în cadrul sistemului de învățământ, cat și în afara acestuia, prin organizarea de cursuri, seminarii, dezbateri, aniversari, comemorări, alte activități cultural-științifice;
b) Organizarea și participarea la sesiuni de observații a obiectelor / evenimentelor astronomice, înregistrarea și răspândirea informațiilor cu caracter astronomic;
c) Promovarea astronomilor amatori;
d) Organizarea de activități recreative și socializare între membrii asociației;
e) Efectuarea de vizite profesionale în țară și străinătate, menite să dezvolte relațiile colegiale cu alte instituții, asociații și organizații de profil;
f) Cooperarea cu alte instituții, asociații și organizații naționale și internaționale cu interese similare;
g) Efectuarea de călătorii la locurile de observare în condiții optime a evenimentelor astronomice cum ar fi eclipse, sau la alte destinații relevante pentru îndeplinirea scopului enunțat al asociației;
h) Realizarea și menținerea unui site pe Internet pentru prezentarea activității asociației și a membrilor săi;
i) Activarea în grupurile de știri, foruri, grupuri de discuții de pe internet cu conținut relevant în îndeplinirea scopului propus;
j) Editarea, susținerea și promovarea unor lucrări și publicații, inclusiv publicații editate sub egida asociației;
k) Facilitarea accesului membrilor asociației la cărți, broșuri și a altor publicații cu conținut astronomic;
l) Achiziționarea de fond de carte, publicații și dotări, pentru realizarea scopului asociației și în interesul membrilor acesteia;
m) Facilitarea accesului la informare a membrilor asociației și a persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de munca, cursuri de pregătire sau informații curente în domeniile de interes pentru asociație;
n) Dezvoltarea infrastructurii observaționale și a instrumentelor optice pentru uzul asociației;
o) Dezvoltarea de aplicații software cu rol în activitatea astronomică pentru uzul asociației;
p) Consiliere în alegerea și exploatarea rațională a echipamentelor astronomice;
q) Alte activități conexe în vederea realizării scopului asociației.
(2) Schimbarea scopului și obiectivelor Asociației se face numai de către fondatori sau majoritatea fondatorilor în viață, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viață, aceasta se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor Consiliului Director.
(3) În toate cazurile, schimbarea scopului Asociației se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art. 9 – (1) Astroclubul Borealis se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din țară și / sau din străinătate, pentru realizarea scopului și obiectivelor sale.
(2) Astroclubul Borealis își poate constitui sucursale sau filiale, în țară sau în străinătate, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a Adunării Generale, prin care li se alocă un patrimoniu.
(3) Sucursalele nu au personalitate juridică proprie, funcționând ca structuri ale asociației.
(4) Personalitatea juridică a filialei se dobândește în condițiile legislației în vigoare din țara în care își are sediul filiala înființată.
(5) Filiala este condusă de un Consiliu Director propriu, alcătuit din cel puțin 3 membri. Procedura de alegere a Consiliului Director al filialelor Asociației este stabilită prin hotărârea autentificată a Adunării Generale a Astroclubului Borealis.
(6) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare și de conservare în condițiile stabilite de Adunarea Generală prin actul constitutiv al ei și poate încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama Asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Astroclubului Borealis.
(7) Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a Adunării Generale, prin care li se alocă un patrimoniu.


 

CAPITOLUL II - MEMBRII ASOCIAȚIEI


Art. 10 – (1) Membrii Asociației Astroclubul Borealis sunt:
a) membrii fondatori – membrii care au constituit asociația și au contribuit moral și material la fondarea ei și la constituirea patrimoniului social;
b) membrii asociați – membrii care se asociază ulterior fondării Astroclubului printr-o cerere de adeziune, care contribuie moral și material la completarea patrimoniului asociației și care, prin activitatea lor, sprijină asociația în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevăzute de art. 11 din prezentul Statut;
c) membrii de onoare:
– persoane fizice sau/și persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanțial asociația în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcțional la realizarea scopului Astroclubului Borealis sau
– personalități marcante ale vieții științifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale Astroclubului Borealis și care, prin activitatea lor, sprijină asociația în realizarea obiectivelor acesteia;
d) membrii susținători – persoane fizice sau juridice care aderă la scopul asociației și care sprijină material și moral asociația în realizarea obiectivelor acesteia.
(2) Calitatea de membru-asociat sau de membru-susținător al Astroclubului Borealis se acordă de către Consiliul Director, prin votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Consiliului.
(3) Calitatea de membru de onoare al Asociației se acordă de către Adunarea Generală, prin votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți, la propunerea Consiliului Director .
(4) Contribuțiile membrilor Asociației la realizarea scopului și obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate/derulate de asociație.
(5) După fondarea asociației membrii fondatori beneficiază de aceleași drepturi și obligații ca și membrii asociați.

Art. 11 – (1) Membrii fondatori și membrii asociați ai Asociației au următoarele drepturi:
a) să-și exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;
b) să aleagă și să fie aleși în Consiliul Director, dacă au aptitudini și capacitate pentru funcțiile pentru care candidează;
c) să beneficieze de programele inițiate de asociație;
d) să participe la programele derulate de asociație;
e) să beneficieze de serviciile asociației;
f) să beneficieze de rezultatele programelor inițiate de asociație;
g) de a folosi dotările asociației și de a beneficia de toate publicațiile și materialele documentare de care dispune asociația, în condițiile stabilite de asociație;
h) dreptul de a-și exprima liber punctul de vedere, precum și de a critica deciziile organelor de conducere ale asociației;
i) să colaboreze la publicațiile asociației;
j) alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociației.
(2) Membrii susținători ai Asociației și membrii de onoare beneficiază de drepturile prevazute la art. 11 li. c) – j) din prezentul Statut.
(3) Obligațiile membrilor asociației sunt următoarele:
a) să respecte statutul, regulamentele și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director al Asociației;
b) să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate/derulate de Astroclubul Borealis;
c) să îndeplinească obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au luat;
d) să nu prejudicieze imaginea, acțiunile și activitatea asociației;
e) să ia poziție față de orice atingere adusă reputației și intereselor asociației;
f) să îndeplinească celelalte obligații prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociație.
(4) În cazul săvârșirii de către membrii asociației a următoarelor abateri:
a) denigrarea activității asociației;
b) întreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii de orice natură asociației;
c) angajarea asociației în acțiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere;
d) implicarea asociației în activități politice;
e) abaterile de la etica profesională și morală incluse în Regulamentul de Organizare și funcționare al asociației;
f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
g) în cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociației și neparticiparea sistematica la activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-și desfășoare în mod eficient activitatea.
Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele:
a) avertisment;
b) avertisment sever și ultimativ;
c) suspendarea pe termen determinat din asociație sau din funcția de conducere potrivit Statutului asociației;
d) excluderea din asociație.

Art. 12 (1) Calitatea de membru încetează în următoarele situații:
a) prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivate;
b) prin excludere în următoarele situații:
– încălcarea gravă a prevederilor statutare și a hotărârilor organismelor de conducere ale asociației,
– ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea și principiile asociației;
– în caz de neplată a cotizației periodice
(2) Excluderea se face de către Comitetul Director al asociației prin decizie.
(3) Împotriva deciziei se poate depune contestație în termen de 15 zile de la comunicare. Contestația se soluționează de Adunarea Generală.
(4) De la data înregistrării deciziei și până la soluționarea acesteia în Adunarea Generală, calitatea de membru al Asociației este suspendată.


 

CAPITOLUL III - RESURSELE PATRIMONIALE ȘI CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI


Art. 13 – (1) Patrimoniul social inițial al Asociației este alcătuit dintr-un activ patrimonial, în valoare de 800 lei (optsute lei) și este alcătuit din aporturile în bani depuse de fondatori.
(2) Patrimoniul social inițial al Asociației se completează cu veniturile din contribuțiile membrilor asociați, cotizațiile și taxele de înscriere a membrilor susținători, dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activități economice directe, resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, precum și alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.
(3) Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației, și va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului și obiectivelor ei.
(4) Membrii fondatori sunt scutiți de la plata cotizației anuale timp de 3 ani de la înființarea asociației


 

CAPITOLUL IV - CONDUCEREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI

 

Secțiunea I - Adunarea Generală


Art. 14 – (1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori și membrilor asociați.
(2) Adunarea Generală are următoarele competențe:
a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;
b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;
d) alegerea și revocarea cenzorului;
e) înființarea de filiale;
f) modificarea Actului constitutiv și a Statutului asociației;
g) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor ramase după lichidare;
h) ratifica sau anulează, după caz, hotărârile Consiliului Director al asociației;
i) hotăraște cu privire la schimbarea sediului;
j) orice alte atribuții prevazute de lege sau în statut.

Art. 15 – (1) Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra Consiliului Director și cenzorului.
(2) Adunarea Generala se convoacă cu cel puțin 7 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei sau, în cazuri de urgență, cu cel puțin 3 zile de la data desfășurării ei, în acest din urmă caz dacă:
a) se impune în mod necesar modificarea statutului;
b) apar situații care afectează existența asociației;
c) la cererea scrisă a unui număr de cel puțin 1/2 din numărul membrilor fondatori și membrilor asociați.
(3) Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director, printr-un convocator scris, punându-se la dispoziția participanților și materialele supuse dezbaterii.
(4) Participanții pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris, și depuse cu cel puțin 3 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.

Art. 16 – (1) La Adunarea Generală participă:
a) membrii fondatori;
b) membrii asociați;
c) membrii de onoare, în calitate de invitați, fără drept de vot;
d) membrii susținători, în calitate de invitați, fără drept de vot;
e) alți invitați, fără drept de vot.
(2) În cadrul Adunării Generale, fiecare membru fondator și membru asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

Art. 17 – Asociații care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii lor până  la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condițiile legii pentru daunele cauzate Asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art. 18 – Alegerile pentru Consiliul Director și Cenzor au loc o dată la patru ani, cu excepția cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea Generală care le urmează.

Art. 19 – (1) Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenți cel puțin o jumătate plus unul dintre membrii fondatori și membrii asociați.
(2) Dacă nu se îndeplinește cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se reconvoacă după o perioadă de 15 zile și poate avea loc oricare ar fi numărul asociaților prezenți.
(3) Modul de desfășurare, dezbaterile care au avut loc și hotărârile adoptate de Adunarea Generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit.
(4) Asociații absenți iau cunoștință de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociației.

Art. 20 – (1) Adunarea Generală este condusa de Președintele Asociației sau, în lipsă de Vicepreședinte.
(2) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor asociați prezenți, cu excepția hotărârilor care au ca obiect dizolvarea asociației sau modificarea scopului ei.

Art. 21 – Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociației pot fi atacate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, de către oricare dintre asociații care au lipsit sau au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când a avut loc ședința.

Secțiunea a II-a - Consiliul Director


Art. 22 – (1) Consiliul Director al Asociației este organul de conducere care exercită următoarele atribuții
a) conduce activitatea Asociației în intervalul dintre două adunări generale;
b) convoacă Adunarea Generală, propune ordinea de zi și asigură buna desfășurare a lucrărilor;
c) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;
d) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, proiectul programelor Asociației;
e) încheie acte juridice în numele Asociației;
f) coordonează proiectele asociației pe timpul mandatului acestora;
g) propune spre aprobarea Adunării Generale, organigrama și politica de personal a Asociației;
h) propune spre aprobarea Adunării Generale membrii de onoare ai asociației;
i) asigură exploatarea în condiții corespunzătoare, buna gospodărire a mijloacelor materiale ale asociației și răspunde de integritatea lor;
j) decide asupra acceptării donațiilor și legatelor făcute Asociației;
k) avizează editarea publicațiilor Asociației;
l) aprobă sau respinge cererile de intrare în rândurile asociației;
m) propune, motivat, Adunării Generale excluderea din asociație a membrilor ce se fac vinovați de fapte care atrag excluderea, conform prezentului statut;
n) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Asociației.
(2) Consiliul Director al Astroclubului Borealis este constituit din 5 persoane, astfel:
a) Președinte;
b) Vicepreședinte;
c) Secretar;
d) Alți membri, după caz.
(3) Președintele asociației, sau, în lipsa sa Vicepreședintele, îndeplinește următoarele atribuții:
a) conduce lucrările Adunării Generale;
b) convoacă ședințele Consiliului Director și conduce lucrările acestuia;
c) reprezintă Asociația în relațiile acesteia cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate precum și în raporturile acestuia cu instituțiile și autoritățile publice și alte organizații, inclusiv instituții financiar-bancare;
d) semnează actele și documentele adoptate de organele Asociației;
e) stabilește sarcinile pentru membri Consiliului Director;
f) urmărește și asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor, deciziilor și a măsurilor stabilite de Adunarea Generală și Consiliul Director;
g) administrează patrimoniul Asociației;
h) ia măsuri pentru conducerea Asociației care nu sunt de competența Adunării Generale sau a Consiliului Director și exercită orice alte atribuții dacă acestea sunt de natură să asigure realizarea scopului Asociației;
i) dă delegare de competență membrilor consiliului;
j) decide și ia orice alte măsuri pentru asigurarea bunei desfășurări a activității asociației, cu respectarea prevederilor legale, statutare și a hotărârilor adunării generale.
(4) Secretarul general al asociației:
a) păstrează în condiții de siguranță registrele și documentele asociației;
b) întocmește procesele verbale cu ocazia întrunirii organelor de conducere ale asociației, a Adunării Generale, precum și corespondența asociației;
c) ține evidența membrilor și încasează cotizațiile/aporturile;
d) păstrează și folosește ștampila asociației.

Art. 23 – (1) Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret, de Adunarea Generală, cu întrunirea unei jumătăți plus unu din votul membrilor fondatori și membrilor asociați prezenți la Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 ani.
(2) Potrivit hotărârii Adunării Generale, membrii inițiali ai Consiliului Director vor putea fi înlocuiți.
(3) În cazul în care un membru desemnat părăsește Consiliul Director, el va fi înlocuit cu unul din membrii fondatori, sau o terță persoană, potrivit hotărârii Adunării Generale, cu întrunirea votului unei jumătăți plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenți.
(4) În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage, el are obligația să notifice în scris intenția sa, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice înainte, demisia operând la data împlinirii preavizului.
(5) Pentru motive temeinice, Adunarea Generală, cu întrunirea votului unei jumătăți plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenți, pot decide excluderea membrilor asociației sau revocarea membrilor Consiliului Director al Astroclubului Borealis.
(6) Funcțiile rămase libere se completează prin hotărârea Adunării Generale, cu întrunirea votului unei jumătăți plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenți.
(7) Completarea funcțiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la descompletare.

Art. 24 – Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condițiile legii pentru daunele cauzate Asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art. 25 – Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociației pot fi atacate de asociați sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotrivă și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 26 – Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru fondator/membru asociat ori sunt străine de asociație pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației sau orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

Art. 27 – (1) Consiliul Director se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile Asociației o impun.
(2) Convocarea Consiliului Director se face de Președinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puțin 7 zile înainte de data fixată.
(3) Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezența a jumătate plus unul din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu majoritate simplă.

Art. 28 – Deliberările și hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe. În realizarea scopului și obiectivelor sale, Astroclubul Borealis poate avea servicii specializate a căror modalitate de funcționare și organigrama se stabilește de Consiliul Director care va angaja personal contractual.

Secțiunea a III-a - CONTROLUL FINANCIAR


Art. 29 – (1) Controlul financiar al asociației este asigurat de un cenzor.
(2) În realizarea competenței sale, cenzorul:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale și Consiliului Director;
c) poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director.
(3) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
(4) Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, dacă asociația va avea mai mult de 100 de membri înscriși, în condițiile dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 30 – (1) Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociației.
(2) Cenzorul este ales de către Adunarea Generală, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori și membrilor asociați prezenți, pentru un mandat de 4 ani.


 

 

CAPITOLUL V - VENITURILE ȘI CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI


Art. 31 – Veniturile Asociației provin din:
a) cotizațiile și contribuțiile în bani ale membrilor asociației;
b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale;
c) venituri realizate din activități economice directe, inclusiv din activități de organizare a unor târguri, expoziții și/sau alte manifestări;
d) donații, sponsorizări sau legate;
e) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
f) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 32 – (1) Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și au legătură strânsă cu scopul principal al ei.

Art. 33 – (1) Principalele cheltuieli ale Asociației sunt:
a) cheltuieli pentru realizarea programelor și obiectivelor Asociației;
b) salarii și adaosuri la salarii;
c) indemnizații, prime și premii;
d) procurări de imprimate de birou, cărți, publicații, instrumente optice și alte bunuri și servicii necesare realizării scopului asociației;
e) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
f) burse, cazare, masă, transport;
g) utilități: energie electrică, termică, gaze naturale, apă etc.;
h) alte cheltuieli.
(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de persoane însărcinate de Consiliul Director.
(3) Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcțiuni și ale bugetului de venituri și cheltuieli.
(4) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificații și altele asemenea din disponibilitățile existente.

Art. 34 – Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.


 

CAPITOLUL VI - DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA


Art. 35 – Astroclubul Borealis se va dizolvă:
I. De drept prin: realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
II. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când:
a) scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) urmărește alt scop decât cel pentru care a fost constituit;
d) a devenit insolvabilă;
e) nu mai obține autorizațiile prealabile necesare, potrivit legii.
III. Prin hotărârea Adunării Generale.
IV. În alte situații prevăzute de lege.

Art. 36 – (1) În cazul dizolvării Asociației, lichidatorii se numesc de instanța judecătorească sau de Adunarea Generală după caz.
(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.
(3) Lichidatorii la intrarea în funcție efectuează inventarul și încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului.
(4) Ei sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Asociației și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 37 – (1) Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice în curs, de a incasa creanțele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 38 – (1) În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.
(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alineatului (2), ele se atribuie de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 39 – Lichidatorii încheie operațiunile și remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociației.

Art. 40 – După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, să declare operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația și să îndeplinească toate procedurile de publicare și radiere din acest registru.

Art. 41 – Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele Asociației și ale lichidării, după aceasta fiind considerați descărcați.

Art. 42 – (1) Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.


 

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE


Art. 43 – Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legii.

Art. 44 – Redactat în 8 exemplare la Cluj-Napoca, în 15.10.2010.